Dorosłe dzieci alkoholików (DDA). Trudny start w rodzinie alkoholowej.

Dorosłe dzieci alkoholików (DDA). Trudny start w rodzinie alkoholowej.

Z problematyką uzależnień związane jest pojęcie syndromu DDA (dorosłe dzieci alkoholików). Nie zalicza się go do grupy chorób (tak, jak to jest w przypadku alkoholizmu) ani zaburzeń osobowości.

Jest to zespół cech adaptacyjnych, które umożliwiają przetrwanie w rodzinie z problemem alkoholowym.

 Syndrom ten przejawia się zarówno w schematach funkcjonowania psychospołecznego (tworzenie więzi, pełnienie ról społecznych), jak i na płaszczyźnie poznawczej (sposobu myślenia o sobie i innych).

Te utrwalone schematy pozostawiają ślad w psychice i zachowaniu pomimo upływu czasu. Sytuacja przewlekłego napięcia i braku poczucia bezpieczeństwa w rodzinie z problemem alkoholowym sprzyja tworzeniu się obronnych postaw życiowych.

 Utrwalone schematy służą temu, aby przetrwać w trudnych warunkach, nie dać się skrzywdzić i jak najmniej cierpieć.

Dziecko poznaje świat, uczy się relacji międzyludzkich oraz tworzenia więzi poprzez modelowanie w kontakcie z opiekunem. Jeżeli dom przestaje być bezpiecznym miejscem.

Emocjonalne potrzeby dziecka nie są zaspakajane, dziecko czuje się niechciane, opuszczone i samotne.

Taka sytuacja w dorosłym życiu skutkuje utrwalonym lękiem przed odrzuceniem, nieumiejętnością zbudowania trwałego związku partnerskiego.

Pojawia się niepewność, podejrzliwość względem partnera i obawa przed byciem zdradzonym. Rodzi to potrzebę kontroli, która zamiast umacniać związek niszczy go, nieświadome prowadząc do zerwania więzi. U podłoża takiego zachowania stoi przeświadczenie, że ta osoba nie zasługuje na miłość.

Aby doświadczyć uczuć od innej osoby i zostać przez nią docenionym, osoby te zatracają się w niesieniu pomocy innym, nie zwracają uwagi na własne potrzeby i pragnienia.

W wyniku czego często bywają wykorzystywane przez innych ludzi, bądź wchodzą w niszczące związki nacechowane przemocą. Charakteryzuje je nadmierna odpowiedzialność i poczucie winy.

Nieprzewidywalność zachowań pijących rodziców, częsta zmiana ich nastrojów, atmosfera ciągłego zagrożenia, zmienność zasad i wartości powodują, że dziecko może czuć się zagubione i zdezorientowane.

Wykształca się w nim postawa nieufności wobec autorytetu oraz zachowanie nacechowane sztywnością, potrzebą nadmiernego planowania i porządkowania. Brak jest tutaj miejsca na spontaniczność i kreatywność. 

Działania niezaplanowane, realizowane pod wpływem impulsu mogą wzbudzać lęk oraz powodować wycofanie z kontaktów społecznych.

Życie w chaosie . 

Na drugim biegunie tego kontinuum jest życie w chaosie bez zasad z płynnymi granicami, bądź ich brakiem. Jednym z mechanizmów obronnych stosowanych przez dzieci w celu poradzenia sobie z sytuacją, która przekracza ich możliwości adaptacyjne jest odcięcie się od uczuć i ich stłumienie.

W przyszłości powoduje to trudności w rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji.

Te zamrożone uczucia mogą w dorosłym życiu ujawniać się poprzez objawy somatyczne.

Mogą pojawić się zaburzenia lękowe, depresyjne, a także uzależnienie od alkoholu, narkotyków i innych środków zmieniających świadomość.

Nie wszystkie osoby dorastające w rodzinie z problemem alkoholowym doświadczają nasilonych objawów syndromu DDA. Większość z nich dobrze radzi sobie ze sobą i potrafi w konstruktywny sposób rozwiązywać sytuacje problemowe.

Nasilenie cech DDA może jednak przeszkadzać np. w osiąganiu celów zawodowych, w nawiązywaniu trwałych i satysfakcjonujących związków. Wówczas taka osoba wymaga pomocy psychologicznej.

Może szukać rozwiązania swoich trudności na psychoterapii indywidualnej, bądź w formie spotkań grupowych tzw. grupach dla DDA prowadzonych przez placówki zajmujące się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu.

Powrót na stronę główną

 

Więcej w kategorii DDA

Leczenie uzależnień.

Czym jest uzależnienie ? Czym jest DDA. Alkoholizm uznawany jest za chorobę, która dotyczy całego człowieka. Polega ona na utracie kontroli nad zachowaniami  związanymi z piciem u podłoża którego leży...

Dorosłe dzieci alkoholików (DDA). Trudny start w rodzinie alkoholowej.

Z problematyką uzależnień związane jest pojęcie syndromu DDA (dorosłe dzieci alkoholików). Nie zalicza się go do grupy chorób (tak, jak to jest w przypadku alkoholizmu) ani zaburzeń...

Wpływ alkoholu na funkcjonowanie rodziny.

Rodzina to podstawowa komórka życia społecznego. Dla dziecka system rodzinny jest głównym środowiskiem wychowawczym, w którym przebiega jego rozwój, kształtuje się jego osobowość, uczy się wzorców...